Закони
= =
Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2016 г.
Закон за бюджета на националната здравноосигурителна каса за 2016 г.
Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване (Обн. ДВ. бр.61 от 11 август 2015г.) - В сила от 01.01.2016 г.
Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда (Обн. ДВ. бр.54 от 17 Юли 2015г.) - В сила от 17.07.2015 г.
Закон за изменение и допълнение на Закона за семейни помощи за деца (Обн. ДВ. бр.57 от 28 Юли 2015г.) - В сила от 28.07.2015 г.
Закон за семейни помощи за деца
jsp?idMat=90899 Закон за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2015 г.
jsp?idMat=90900 Закон за държавния бюджет на Република България за 2015 г.
jsp?idMat=90898 Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2015 г.
Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда (обн. ДВ. бр.27 от 25 март 2014г.)
Закон за бюджета на ДОО за 2014 г.
Закон за бюджета на НЗОК за 2014 г.
Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда (Обн. ДВ. бр.104 от 3 декември 2013г.) в сила от 01.01.2014г.
jsp;jsessionid=3E1B0D64E375E0A0AB97DB11B9721AC7?idMat=80327 Закон за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ДВ, бр.100 от 19 ноември 2013г,) в сила от 01.01.2014г.
jsp;jsessionid=3E1B0D64E375E0A0AB97DB11B9721AC7?idMat=80328 Закон за допълнение на Закона за счетоводството (ДВ, бр.100 от 11 ноември 2013г.)
jsp?idMat=76912 Закон за изменение на Закона за бюджета на Държавно обществено осигуряване за 2013г. (обн., ДВ, бр. 57 от 29 юни 2013 г.)
Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2013г. (обн. ДВ. бр.99 от 14 декември 2012г.) в сила от 01.01.2013 г.
Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (ДВ. бр.94 от 30 ноември 2012г.) в сила от 01.01.2013 г.
Закон за държавния бюджет на република България за 2012г. В сила от 01.01.2012 г. (Обн. ДВ. бр.99 от 16 декември 2011г)
Закон за изменение и допълнение на закона за данъците върху доходите на физическите лица. В сила от 01.01.2012 г.(Обн. ДВ. бр.99 от 16 декември 2011г.)
Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда (Обн. ДВ. бр.82 от 21 октомври 2011г.)
Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда (Обн. ДВ. бр.61 от 9 август 2011г.)
Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване ( ДВ. бр. 60 от 5 август 2010г.)
Закон за допълнение на Кодекса на труда (Обн. ДВ. бр.33 от 26 април 2011г.)
Закон за допълнение на Закона за бюджета на държавно обществено осигуряване за 2011г. (Обн. ДВ. бр.32 от 19 април 2011г.)
Закон за установяване на трудов и осигурителен стаж по съдебен ред (ДВ. бр.26 от 29 март 2011г.)
Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда (ДВ. бр.18 от 1 март 2011г.)
Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване ( ДВ. бр. 100 от 21 декември 2010г.)
Закон за бюджета на ДОО за 2011 г.
Закон за бюджета на НЗОК за 2011 г.
Закон за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица ( ДВ бр. 94 от 30 ноември 2010г.)
Закон за здравето
Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда (ДВ бр. 58 от 30 юли 2010г.)
doc Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване (ДВ бр. 49 от 29 юни 2010г.)
Закон за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси
Закон за изменение и допълнение на кодекса на труда (ДВ. бр.15 от 23 февруари 2010г.)
Закон за бюджета на НЗОК за 2010 г.
Закон за бюджета на ДОО за 2010 г.
Закон за бюджета на ДОО за 2009 г.
Закон за бюджета на НЗОК за 2009 г.
php?IDNA=2135575397 Закон за бюджета на ДОО за 2008 г.
php?IDNA=2135575398 Закон за бюджета на НЗОК за 2008 г.
php?IDNA=2135538631 Закон за данъците върху доходите на физическите лица
php?IDNA=2134175232 Закон за облагане доходите на физическите лица - отм.
php?IDNA=2135540562 Закон за корпоративното подоходно облагане (в сила от 01.01.2007 г.)
php?IDNA=2134173696 Закон за корпоративното подоходно облагане - отм.
php?IDNA=2135533201 Закон за данък върху добавената стойност
Закон за инспектиране на труда
php?IDNA=2134174720 Закон за местните данъци и такси
php?IDNA=2135540548 Закон за бюджета на ДОО за 2007 г.
php?IDNA=2135564908 Закон за изменение и допълнение на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2007г. - обн. ДВ бр. 77 от 25.09.2007г.
php?IDNA=2135540547 Закон за бюджета на НЗОК за 2007 г.
php?IDNA=2135514269 Закон за бюджета на ДОО за 2006 г.
php?IDNA=2135514071 Закон за бюджета на НЗОК за 2006 г.
php?IDNA=2134412800 Закон за здравното осигуряване
php?IDNA=2135484022 Закон за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя
php?IDNA=2134178305 Закон за здравословни и безопасни условия на труд
php?IDNA=2135213569 Закон за счетоводството
php?IDNA=2135540560 Закон за изменение и допълнение на Закона за счетоводството - oбн. ДВ бр. 105 от 22.12.2006г.
php?IDNA=2135213569 Закон за независимия финансов одит
php?IDNA=2121934337 Закон за задълженията и договорите
php?IDNA=-14917630 Търговски закон
php?IDNA=2135522741 Закон за търговския регистър
php?IDNA=2134673408 Закон за държавния служител
php?IDNA=2135441920 Закон за семейни помощи за деца
php?IDNA=2132290049 Закон за уреждане на колективните трудови спорове
php?IDNA=2135426048 Закон за защита на личните данни
php?IDNA=2135180800 Закон за електронния документ и електронния подпис
php?IDNA=2135540551 Закон за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс - oбн. ДВ бр. 105 от 22.12.2006г.
Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2009г.
Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2009г.