Наредби
= =
jsp;jsessionid=40261C2DF32122DABA7ED44E73B2BFD4?idMat=99818 Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица (Обн. ДВ бр.2 от 8 януари 2016 г.)
Наредба за реда за избор на осигуряване, внасяне и разпределяне на задължителни осигурителни вноски, вноските за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" и за обмен на информация (Обн. ДВ. бр.68 от 4 септември 2015г.) - В сила от 04.09.2015 г.
jsp?idMat=96441 Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица (Обн. ДВ бр. 60 от 7 август 2015г.)
Наредба № РД 07-8 от 13 юли 2015 г. за условията и реда за предоставяне, регистриране и отчитане на трудовите договори по чл. 114а, ал. 1 от Кодекса на труда пред Инспекцията по труда (Обн. ДВ. бр.54 от 17 Юли 2015г. )
Наредба № РД -07-4 от 15 юни 2015г. за подобряване на условията на труд на бременни работнички и на работнички родилки или кърмачки (Обн. ДВ. бр.46 от 23 юни 2015г.)
jsp?idMat=92265 Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-8 от 2005г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица - Обн. ДВ. бр.14 от 20 февруари 2015г. (в сила от 20.02.2015 г.)
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-8 от 2005г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица - Обн. ДВ. бр.4 от 16 януари 2015г. (в сила от 01.01.2015 г.)
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-8 от 2005г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица - Обн. ДВ. бр.100 от 5 декември 2014г. (в сила от 01.01.2015 г.)
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда (Обн. ДВ. бр.30 от 1 Април 2014г.) в сила от от 01.04.2014 г.
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-8 от 2005г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и самоосигуряващите се лица (Обн. ДВ. бр.45 от 18 май 2013г.)
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-8 от 2005г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица - Обн. ДВ. бр.68 от 4 септември 2012г. (в сила от 01.08.2012 г.)
Наредба за длъжностните характеристики на държавните служители (Обн. ДВ. бр.49 от 29 юни 2012г. в сила от 01.07.2012 г.)
Наредба за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация (Обн. ДВ. бр.49 от 29 юни 2012г. в сила от 01.07.2012 г.)
Наредба за заплатите на служителите в държавната администрация (Обн. ДВ. бр.49 от 29 юни 2012г. в сила от 01.07.2012 г.)
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-8 от 2005г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица - Обн. ДВ. бр.5 от 17 януари 2012г.
Наредба за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация (В сила от 01.01.2012 г., Приета с ПМС № 314 от 23.11.2011 г.) Обн. ДВ. бр.95 от 2 декември 2011г.
Наредба за документите за заемане на държавна служба (В сила от 01.01.2012 г., Приета с ПМС № 314 от 23.11.2011 г.) Обн. ДВ. бр.95 от 2 декември 2011г.
Наредба за заплатите на служителите в държавната администрация (В сила от 01.01.2012 г., Приета с ПМС № 314 от 23.11.2011 г.) Обн. ДВ. бр.95 от 2 декември 2011г.
Наредба за длъжностните характеристики на държавните служители (В сила от 01.01.2012 г., Приета с ПМС № 314 от 23.11.2011 г.) Обн. ДВ. бр.95 от 2 декември 2011г.
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица (Обн. ДВ. бр.76 от 30 септември 2011г.)
pdf Наредба № 3 от 18.02.2008г. за нормите за преподавателска работа и реда за определяне на числеността на персонала в системата на народната просвета
Наредба № Н-7 от 8 март 2011г. за условията, размерите и реда за изплащане на допълнителни възнаграждения за специфични условия при изпълнение военната служба на военнослужещите и за специфичните условия на труд на цивилните служители от служба "Военна информация" (ДВ. бр.23 от 22 март 2011г.)
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2002г. за съдържанието и реда за изпращане на Уведомлението по чл. 62, ал.4 от Кодекса на труда (ДВ. бр.17 от 25 февруари 2011г.)
Наредба за безплатното работно и униформено облекло (ДВ. бр.9 от 28 януари 2011г.)
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-8 от 2005г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица (ДВ. бр.6 от 18 януари 2011г.)
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2002г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 4 от Кодекса на труда (ДВ. бр.1 от 4 януари 2011г.)
Наредба № РД-07-8 ОТ 27 октомври 2010г. за реда за извършване на проверка по чл. 327, ал.2 от Кодекса на труда (ДВ. бр.88 от 9 Ноември 2010г.)
Наредба за изменение и допълнение на наредба № H-8 от 2005г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица (ДВ бр.83 от 22 октомври 2010г.)
Наредба № 3 от 23 февруари 2010 г. за формата, съдържанието, реда и начина за подаване и съхраняване на декларацията по чл. 15, ал. 1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд ( ДВ. бр.19 от 09 март .2010г.)
Наредба за изменение и допълнение на наредба № H-8 от 2005г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица (ДВ бр.1 от 05 януари 2010г.)
Наредба № РД-07-2 от 16 декември 2009г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд - обн. ДВ. бр.102 от 22.12. 2009г. (в сила от 01.01.2010 г.)
Наредба за изменение и допълнение на наредба № H-8 от 2005г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица (ДВ бр.3 от 13 януари 2009г.)
Наредба № 4 от 24 март 2008г. за условията, реда и размерите на допълнителните възнаграждения за специфични условия на труд на служителите от държавна агенция "Национална сигурност" (ДВ. бр.34 от 1 април 2008г.)
html Наредба № 2 от 22.04.1994 г. за реда за установяване задължение за дежурство или за разположение на работодателя (ДВ, бр. 38 от 1994 г.)
Наредба за командировките в страната
Наредба за структурата и организацията на работната заплата
php?IDNA=2135541132 Наредба за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от Държавното обществено осигуряване
php?IDNA=-549450240 Наредба за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски
html Наредба за допълнителните и други трудови възнаграждения
doc Наредба за договаряне на работната заплата
php?IDNA=2135514771 Наредба № Н-8 за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица
php?IDNA=2135514762 Наредба за реда за внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски и вноските за фонд ГВРС
php?IDNA=2135497641 Наредба за реда и начина за информиране на работниците и служителите и за отпускане и изплащане на гарантираните вземания при несъстоятелност на работодателя
Наредба за служебното положение на държавните служители
php?IDNA=-549442559 Наредба за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица и българските граждани на работа в чужбина
php?IDNA=2135579273 Наредба № 3 от 25.01.2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина
php?f=nktp-98 Наредба за категоризиране на труда при пенсиониране
php?IDNA=-548919295 Наредба за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица
php?IDNA=-549442558 Наредба за пенсиите и осигурителния стаж
php?IDNA=-552858623 Наредба за работното време, почивките и отпуските
php?IDNA=-551236607 Наредба за трудовата книжка и трудовия стаж
Наредба за медицинската експертиза на работоспособността
php?IDNA=-552857597 Наредба за трудоустрояване
php?f=notzl-99 Наредба за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки
php?IDNA=2135462365 Наредба № 5 за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Kодекса на труда
php?IDNA=2135577292 Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2002г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда - обн. ДВ бр. 7 от 22.01.2008г.
php?IDNA=2135514186 Наредба за определяне на видовете работи, за които се установява допълнителен платен годишен отпуск
php?IDNA=2135514185 Наредба за определяне на видовете работи, за които се установява намалено работно време
php?IDNA=2135485996 Наредба за служебните командировки и специализации в чужбина
php?IDNA=-549172224 Наредба за осигурителните каси
php?IDNA=2135542057 Наредба № 26 за финансовите къщи
php?IDNA=2135511266 Наредба № 3 на БНБ за паричните преводи и платежните системи
php?IDNA=2135542649 Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 на БНБ за паричните преводи и платежни системи - oбн. ДВ бр. 10 от 30.01.2007г. (в сила от 01.07.2007г.)
php?IDNA=2135502458 Наредба № 13 на БНБ за прилагането на международен номер на банкова сметка и за банковите кодове
php?IDNA=2135516478 Наредба за задължително застраховане на работноците и служителите за риска "трудова злополука"
php?IDNA=2135575582 Наредба № 2 от 17.12.2007 г. за длъжностните характеристики на държавните служители
php?IDNA=2135562648 Наредба № 1 от 21.08.2007 г. за реда и начина за определяне на индивидуалните месечни работни заплати на персонала в средното образование
php?IDNA=2135552979 Наредба за образуване на средствата за работна заплата в търговските дружества с над 50 на сто държавно или общинско участие в капитала през 2007г. - обн. ДВ бр. 40 от 18.05.2007г.
php?IDNA=2135542066 Наредба за изменение и допълнение на Наредба H-8 от 2005г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица - oбн. ДВ бр. 7 от 23.01.2007г.
php?IDNA=2135531979 Наредба № 15 от 27.06.2006 г. за здравните изисквания към лицата, работещи в детските заведения, специализираните институции за деца и възрастни, водоснабдителните обекти, предприятията, които произвеждат или търгуват с храни, бръснарските, фризьорските и козметичните салони
php?IDNA=2135484002 Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи
php?IDNA=-549691392 Наредба № 3 от 14.05.1999 г. за допълнително трудово възнаграждение на персонала, зает в системата на народната просвета