Реализирани нови възможности и подобрения за продукта "СТИЛ - ТРЗ и ЛС"
Промени за 2017 г.
»Ver.7.65 (последна промяна от 20.09.2017 г.)Добави коментар (предложение)
» Възможност за въвеждане на месторабота към самоосигуряващи се лица (посочва се населеното място, където лицето упражнява задълженията си - виж форма "Самоосигуряващ се");
» Промяна на банковите сметки на ТД на НАП - БУРГАС офис СЛИВЕН в сила от 01.09.2017 г. (виж меню "Настройки/Платежни документи/Териториални дирекции на НАП").
»Ver.7.64 (последна промяна от 05.09.2017 г.)Добави коментар (предложение)
» Възможност за въвеждане на празнични дни за общини и населени места (виж меню "Настройки/Календари/Официални празници");
» Възможност за указване за всяка фирма, дали празничните дни за общини и населени места се считат за почивни дни или за официални празници (виж форма "Фирма", папка "Настройки" - ред 16);
» Изготвяне на файл за масово плащане през Д БАНК.
Внимание! От тази версия за определяне на почивните дни за конкретен служител се използва местоработата от договора или от допълнителните споразумения към него за промяна на местоработата.
»Ver.7.63 (последна промяна от 26.06.2017 г.)Добави коментар (предложение)
» Нов формат на описите за изплащане на обезщетения в сила от 16.06.2017 г.
»Ver.7.62 (последна промяна от 06.06.2017 г.)Добави коментар (предложение)
» Нов формат на Декларацията по чл.55, ал.1 от ЗДДФЛ;
» Промяна в Националната класификация на професиите и длъжностите във връзка със Заповед № РД01-300/24.04.2017 г. на МТСП в сила от 01.05.2017 г.;
» Възможност за импорт от MS Excel на Месторабота към трудови договори и допълнителни споразумения (виж меню "Помощ/Сервизни функции/Импорт на данни" - достъпно при стартиране на СТИЛ с команда "svc" и право за стартиране на сервизни функции);
» Възможност за създаване на групи от служители, които имат взаимен достъп до работните си графици през StyleWeb (виж меню "Настройки/Личен състав/Групиране на служители" и форма "Личен картон", папка "Служебни данни", поле "Участие в групи");
» Възможност за показване на допълнителни колони към таблица "Работни графици" в StyleWeb (виж меню "Настройки/Достъп през StyleWeb/Общи настройки", папка "Достъпни модули/За служители", поле "Работни графици");
» Визуализация на локации, неявявания и забележки по дни в таблица "Работни графици" от StyleWeb.
»Ver.7.61 (последна промяна от 03.04.2017 г.)Добави коментар (предложение)
» Нов формат на файловете за подаване на Уведомления по чл.62 и чл.123 към НАП, в сила от 01.04.2017г. (виж меню "Приложения/Уведомления по чл.62 и чл.123").
»Ver.7.60 (последна промяна от 28.03.2017 г.)Добави коментар (предложение)
» Нов алгоритъм за създаване на разплащателни пера - "Работа по проекти с външно финансиране - разпределена сума" (използва се за разпределяне на суми по проекти с външно финансиране - виж меню "Настройки/Работни заплати/Разплащателни пера").
»Ver.7.59 (последна промяна от 01.03.2017 г.)Добави коментар (предложение)
» Промяна на справката към файлове с декларации обр.1 (добавени са колони за т.13 и т.15.1 от декларациите);
» Възможност за въвеждане на процент от БТВ за периода към разплащателни пера от алгоритъм "Престой" (може да се използва при принудителен престой поради бедствия);
» Промяна в начина на изчисление на фишове за самоосигуряващи се лица и възможност за добавяне на личен труд с едно перо (от тази версия задължителните осигурителни вноски за самоосигуряващи се лица няма да участват при изчисляване на сумата за получаване по фиш);
» Възможност за изчисляване на фишове и подаване на декларации обр.1 за морски лица (за целта са добавени два нови алгоритъма за създаване на разплащателни пера за фонд ТЗПБ и ППФ).
»Ver.7.58 (последна промяна от 20.02.2017 г.)Добави коментар (предложение)
» Промяна във формата на Отчет за статистиката - за година (виж меню "Печат/Отчети за статистиката/За година");
» Възможност за въвеждане на месторабота към трудов договор (посочва се населеното място, където лицето изпълнява трудовите си задължения - виж форма "Трудов договор");
» Възможност за промяна на местоработата чрез допълнително споразумение към договор (виж форма "Споразумение към договор");
» Промяна на системните шаблони за печат на трудови договори и допълнителни споразумения във връзка с новото поле "Месторабота" (виж печат на Трудов договор и Допълнително споразумение);
» Промяна на системните справки за сключени трудови договори и споразумения към договори във връзка с новото поле "Месторабота" (виж меню "Печат/Личен състав");
» Изготвяне на файл за масово плащане през БАНКА ДСК (MT103) (добавен е допълнителен формат за плащане от/към бюджета).
Внимание! От тази версия за всички трудови договори в системата е въведена месторабота от адреса за кореспонденция/по регистрация на фирмата, в която са назначени служителите.
»Ver.7.57 (последна промяна от 19.01.2017 г.)Добави коментар (предложение)
» Изготвяне на Декларации обр.№ 1 за 2017 г.;
» Ново поле "Причина за прекратяване на договора" във форма "Основание за прекратяване на договор" (за всички основания по подразбиране е въведена причина с код 2, която трябва да бъде променена, ако не отговаря на съответното основание за прекратяване на договор - виж меню "Настройки/Личен състав/Основания за прекратяване на договор");
» Нова справка "Справка за извънреден труд" (виж меню "Печат/Работни заплати/Справка за извънреден труд").
»Ver.7.56 (последна промяна от 04.01.2017 г.)Добави коментар (предложение)
» Промяна на основния календар за 2017 г. (почивни дни стават: 2-ри януари, 8-ми май и 27-ми декември 2017 г. - виж меню "Настройки/Календари");
» Промяна на вноските в проценти за фонд "ТЗПБ" за 2017 г.;
» Промяна на вноските в проценти за социално осигуряване за 2017 г.;
» Промяна на минималните осигурителни доходи по НКПД за 2017 г.;
» Промяна в Националната класификация на професиите и длъжностите във връзка със Заповед № РД01-919/28.12.2016 г. на МТСП в сила от 01.01.2017 г.;
» Възможност за копиране на колоните от съществуваща справка при създаване на нови потребителски справки (виж меню "Настройки/Справки и документи/Потребителски справки");
» Възможност за въвеждане на 1/2 или 1/4 щатни бройки по длъжности и отчитане на заети/свободни места с точност до 0.25 при печат на справки за зает/свободен щат (виж форма "Длъжност");
» Възможност за скриване и показване на колони при печат на справка "Щатно разписание" (виж меню "Печат/Личен състав/Щатно разписание").
Внимание! От 01.01.2017 г. трябва да се има предвид следното:
1) Върху средствата за социални разходи, давани в пари или в натура, се дължат всички осигурителни вноски (досега се дължаха само за фонд "Пенсии");
2) Отпада кода за вид осигурен 07 - Следователи по Закона за съдебната власт, и следва да се замени във фиша с код 24 - Съдии, прокурори, съдия-изпълнител (виж форма "Фиш");
3) За да се приложат промените от 2017 г., за всяка фирма, за която вече е активиран месец Януари 2017 г., е необходимо да се преизчислят фишовете за заплати (виж меню "Процедури/Групово преизчисляване на фишове").
Промени за 2016 г.Промени за 2015 г.Промени за 2014 г.Промени за 2013 г.Промени за 2012 г.Промени за 2011 г.Промени за 2010 г.Промени за 2009 г.Промени за 2008 г.Промени за 2007 г.Промени за 2006 г.Промени за 2005 г.Промени за 2004 г.