Класификатори
= =
PDF Заповед № РД01-245/27.04.2016 г. на МТСП за допълнение на Националната класификация на професиите и длъжностите, 2011. , които влизат в сила от 01.05.2016 г.
PDF Заповед № РД01-1027/22.12.2015 г. на министъра на труда и социалната политика за утвърждаване на Списък с нови длъжностни наименования, съгласно Приложение № 1 и изменения и допълнения в Националната класификация на професиите и длъжностите, 2011. , които влизат в сила от 01.01.2016 г.
pdf Заповед № РД01-933/19.12.2014 г. на министъра на труда и социалната политика за изменения и допълнения в Националната класификация на професиите и длъжностите, 2011. Приложения № 1, 2 и 3 влизат в сила от 01.01.2015г.
xls Списък на длъжностите в Националната класификация на професиите и длъжностите, 2011 г. от 01.01.2015г.
pdf Заповед № РД01-979/21.12.2013 г. на министъра на труда и социалната политика за изменения и допълнения в Националната класификация на професиите и длъжностите, 2011. Приложение № и Приложение № 2 влизат в сила от 01.01.2014г.
pdf Списък на длъжностите в Националната класификация на професиите и длъжностите - от 01.01.2014г.
pdf Заповед № РД01-1002 от 19.12.2012г. за промяна на Националната класификация на професиите и длъжностите, 2011г. в т.ч. Приложение 1, Приложение 2 и Приложение 3 (в сила от 01.01.2013г.)
pdf Заповед № РД01-1002/19.12.2012 г. на министъра на труда и социалната политика за промяна и добавяне на нови длъжности към НКПД 2011.
pdf Заповед № РД01-586 от 06.07.2012г. за промяна на Националната класификация на професиите и длъжностите, 2011г. в т.ч. Приложение 1 и Приложение 2 (в сила от 10.07.2012г.)
Наредба за прилагане на класификатора на длъжностите в администрацията (Обн. ДВ. бр.49 от 29 юни 2012г. в сила от 01.07.2012 г.)
Класификатор на длъжностите в администрацията (Обн. ДВ. бр.49 от 29 юни 2012г. в сила от 01.07.2012 г.)
PDF Заповед № РД01-95 от 29.12.2011г. за промяна на Национална класификация на професиите и длъжностите 2011г. в т.ч. Приложение 1, Приложение 2 и Приложение 3 (в сила от 2012г.)
PDF Заповед № РД 01-533/30.06.2011г. за измененията в Националната класификация на професиите и длъжностите, 2011г., които влизат в сила от 01 юли 2011г.
PDF Заповед № РД 01-529/30.06.2011г. за изменение и допълнение на Националната класификация на професиите и длъжностите, 2011г. Приложение 1 с нови длъжностни наименования, Приложение 2 с променени наименования и Приложение 3 с променени кодове, в сила от 01 юли 2011г.
pdf Заповед № РД 01-204/28.02.2011г. за изменение и допълнение на Националната класификация на професиите и длъжностите, 2011г. Приложение 1 с нови длъжностни наименования, Приложение 2 с променени наименования и Приложение 3 с променени кодове, в сила от 01 март 2011г.
pdf Заповед РД 01-514/12.07.2010г. на МТСП за утвърждаване на структура на Националната класификация на професиите и длъжностите 2010г.
pdf Заповед за утвърждаване на Национална класификация на професиите и длъжностите, 2011г.
pdf Правилник за прилагане на Националната класификация на професиите и длъжностите 2011 г.
pdf Списък на длъжностите в Националната класификация на професиите и длъжностите 2011 г.
xls Кодова таблица за преход от НКПД 2005 към НКПД 2011
pdf Азбучен определител на длъжностите в Националната класификация на професиите и длъжностите 2011 г.
pdf Заповед № РД 01-1082/30.12.2009г. на МТСП
pdf Приложение № 1 към Заповед № РД 01-1082/30.12.2009г. с нови длъжности, включени в Националната класификация на на професиите и длъжностите, 2005г.
pdf Приложение № 2 към Заповед № РД 01-1082/30.12.2009г. на длъжности от Националната класификация на на професиите и длъжностите, 2005г. с променени наименования
pdf Приложение № 3 към Заповед № РД 01-1082/30.12.2009г. на длъжности от Националната класификация на на професиите и длъжностите, 2005г. с променени кодове
xls Националната класификация на професиите и длъжностите – НКПД 2005
pdf Заповед № РД 01/1144 от 30.12.2008г. на МТСП
pdf Приложение № 1 съгласно Заповед № РД 01/1144 от 30.12.2008г. на нови длъжности, включени в Националната класификация на професиите и длъжностите, 2005
pdf Приложение № 2 съгласно Заповед № РД 01/1144 от 30.12.2008г. на професии и длъжности от Националната класификация на професиите и длъжностите с променени наименования, 2005
pdf Приложение № 3 съгласно Заповед № РД 01/1144 от 30.12.2008г. на длъжности от Националната класификация на професиите и длъжностите с променени кодове, 2005
doc Списък на класове, подкласове и единични групи професии в структурата на НКПД - 2005г. с променени наименования
xls Списък на на длъжности от НКПД - 2005г. с променени наименования
xls Списък на длъжности от НКПД - 2005г. с променени кодове
xls Списък на длъжности от НКПД - 2005г. с променени кодове и наименования
xls Списък с нови длъжности, включени в НКПД - 2005г.
pubdocument?p_doc_id=990 Национална класификация на икономическите дейности - НКИД 2003
PDF Заповед № 969 от 28.12.2007г. на министъра на труда и социалната политика
xls Таблица за преход НКП - НКПД
xls Национална класификация на икономическите дейности - НКИД 2008
xls Приложение 1 съгласно Заповед № 969/28.12.2007 г. с нови длъжности, включени в Националната класификация на професиите и длъжностите, 2005 г.
xls Приложение 2 съгласно Заповед № 969/28.12.2007 г. на длъжности от Националната класификация на професиите или длъжностите, 2005 г. с променени наименования
xls Приложение 3 съгласно Заповед № 969/28.12.2007 г. на длъжности от Националната класификация на професиите и длъжностите, 2005 г. с променени кодове
doc Заповед № 884 от 07.11.2006г. на МТСП - във връзка с промяна на Националната класификация на професиите и длъжностите - НКПД - 2005
xls Национална класификация на професиите и длъжностите - НКПД 2005
php?IDNA=2135482519 Единен класификатор на длъжносите в администрацията
xls Кодова таблица за преход между НКИД - 2003г. и КИД - 2008г.
xls Класификация на икономическите дейности (КИД - 2008г.) и Национална класификация на икономическите дейности (НКИД - 2003г.) - структура